A tartózkodási célok ismertetése

Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes letelepedési, nemzeti letelepedési vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, illetve magyar állampolgár, vagy külön törvény szerinti tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező személy családtagja.

 • Kit tekintenek a hatóságok családtagnak? itt olvashatja
 • Kaphat-e családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt a menekültként elismert személy hozzátartozója? itt olvashatja
 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat:

 1. akinek tartózkodási célja, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen
 2. aki gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát végez.
 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Szezonális munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hogy szezonális munkát végezzen.

 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki a harmadik országban bejegyzett anyavállalat részéről az EU tagállama(i) területén bejegyzett, egy vállalatcsoporthoz tartozó leányvállalathoz kerül vállalaton belüli áthelyezésre (kiküldésre), és az anyavállalatnál vezető vagy szakértő munkakört lát el, vagy felsőfokú végzettségű gyakornok, és megfelelő gyakorlattal, jogviszonnyal rendelkezik, valamint foglalkoztatása támogatott.

 • A vállalaton belüli áthelyezés fogalma:itt olvashatja
 • Ki lehet vállalaton belül áthelyezett személy?itt olvashatja
 • Mire jogosítja fel a Hosszú távú mobilitási engedély a tulajdonosát? itt olvashatja
 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Gyakornoki tevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki igazolja, hogy:

 1. jóváhagyott gyakornokokat fogadó szervezettel kötött gyakornoki szerződés alapján gyakornoki tevékenység folytatása céljából kíván Magyarország területén tartózkodni, és a fogadószervezet írásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a gyakornoknak az engedélyezett tartózkodás időtartamát meghaladó tartózkodása esetén – amennyiben a gyakornok a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik – megtéríti a kiutasításával kapcsolatban felmerült költségeket,
 2. a kérelmezést megelőző két évben szerezte meg a gyakornoki tevékenység folytatásához szükséges felsőfokú végzettségét, vagy, hogy gyakornoki tevékenység folytatásához megfelelő felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat,
 3. a gyakorlat elvégzéséhez szükséges megfelelő nyelvismerettel rendelkezik.

Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Hivatalos célból tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki:

 1. diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más kiváltságot és mentességet élvező személyként vagy családtagjaként,
 2. külföldi állam vagy állami szerv, illetve nemzetközi szervezet hivatalos küldöttségének tagjaként,
 3. sajtótudósítóként,
 4. nemzetközi szerződés, illetve nemzetközi kulturális, oktatási, tudományos együttműködés, valamint kormányszintű nemzetközi segélyprogram keretében tanulmányi, oktatási, tudományos, képzési, továbbképzési célból,
 5. nemzetközi szerződés alapján a Magyarországon működő tudományos, oktatási, kulturális intézmények személyzetének tagjaként vagy ezen intézmények tevékenységi körében beutazó személyként

kíván Magyarország területén tartózkodni.

Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Fehér Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki:

 1. Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll és a munkáját Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással végzi, vagy Magyarországon kívüli országban igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és munkáját vagy vállalkozása irányítását Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással végzi,
 2. a 180 napon belül 90 napot meghaladó magyarországi tartózkodás általános feltételeinek megfelel, és vele szemben nem állnak fenn a törvényben foglalt kizáró okok, és
 3. nem folytat keresőtevékenységet Magyarországon, valamint magyarországi vállalkozásban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik

Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

EU Kék Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki magas szintű képzettséggel rendelkezik. Birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő (a 2007. évi II. törvény 20/C. §-ban meghatározott feltételek szerinti) munka vállalására jogosítja.

 • Ki tekinthető magas szintű képzettséggel rendelkezőnek? itt olvashatja
 • Melyek a 2007. évi II. törvény 20/c §-ában meghatározott feltételek? itt olvashatja
 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Jövedelemszerzés céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hogy

 1. jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson
 2. az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben, gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy vezető tisztségviselőjeként végezze tevékenységét.

Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani?

Álláskeresési vagy vállalkozásindítási célú tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki:

 1. érvényes kutatási célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik és igazolja, hogy kutatási tevékenységét befejezte,
 2. érvényes tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik és igazolja, hogy tanulmányait sikeresen befejezte és a harmadik országbeli állampolgár által betölteni kívánt állás, illetve az általa indítani kívánt vállalkozás illeszkedik a kutatás vagy az elvégzett tanulmányok szintjéhez.
 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ?itt olvashatja

Kutatás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki:

 1. aki külön jogszabály szerint akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás alapján tudományos kutatás folytatása céljából kíván Magyarország területén tartózkodni, és
 2. a kutatószervezet írásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a kutatónak az engedélyezett tartózkodás időtartamát meghaladó tartózkodása esetén – amennyiben a kutató a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik – megtéríti a kiutasításával kapcsolatban felmerült költségeket.

Az Európai Unió tagállama által kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedélyt kaphat, amellyel száznyolcvan napot meghaladóan tartózkodhat Magyarország területén, amennyiben akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás alapján tudományos kutatása egy részét a magyarországi kutatószervezetnél kívánja folytatni. A kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár kutató első tagállam által családtagi jogállására tekintettel kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező családtagja jogosult a kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedélyre.

 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Gyógykezelés céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki:

 1. gyógykezelés céljából kíván Magyarország területén tartózkodni,
 2. kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri Magyarország területére gyógykezelés céljából.
 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Nemzeti tartózkodási engedélyt az a nemzetközi szerződésben meghatározott harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki:

 1. a magyar nyelv megőrzése, ápolása,
 2. a kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése,
 3. államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívül oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása,
 4. a családegyesítést kivéve, családi kapcsolatok erősítése érdekében

kíván Magyarország területén tartózkodni.

 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani? itt olvashatja

Ideiglenes tartózkodási engedélyt (WHS) az ideiglenesen munkát vállaló turisták foglalkoztatására vonatkozó nemzetközi szerződések alapján Magyarország ideiglenes tartózkodási engedélyt állít ki, a szerződésekben meghatározott kvóták mértékéig.

 • Mely országokkal és hány fő részére biztosít kvótát a szerződés? itt olvashatja
 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Önkéntes tevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki közérdekű önkéntes tevékenység folytatása céljából kíván Magyarország területén tartózkodni, továbbá, aki az Európai Önkéntes Szolgálat rendszerének keretében végez önkéntes tevékenységet.

 • Ki NEM kaphat önkéntes tevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt? itt olvashatja
 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Tanulmányi célból tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki Magyarországon a köznevelés információs rendszerében működőként regisztrált köznevelési intézménnyel nappali rendszerű iskolai oktatás, vagy nappali oktatás munkarendje szerint létesít vagy létesített tanulói jogviszonyt, vagy államilag elismert felsőoktatási intézmény, vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmény teljes idejű képzése keretében tanulmányok folytatása, illetve a felsőoktatási intézmény által szervezett, a tanulmányok folytatását előkészítő képzésben való részvétel érdekében kíván Magyarország területén tartózkodni.

Hallgatói mobilitási engedélyt az a hallgató kaphat, aki az Európai Unió más tagállama által kiadott tanulmányi célú engedéllyel rendelkezik, és aki mobilitási intézkedéseket is magában foglaló uniós vagy multilaterális programban, illetve két vagy több felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodásban nem érintett, és az első tagállam által kiállított érvényes tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és amennyiben külön jogszabály szerinti felsőoktatási intézményben kívánja folytatni tanulmányai egy részét.

 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja

Egyéb célú tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki teljesíti a 2007. évi II. törvényben foglalt feltételeket, de az eddigiekben ismertetett tartózkodási célok a tervezett tartózkodásának céljára NEM alkalmazhatóak.

 • Milyen okmányokat, okiratokat, iratokat kell benyújtani ? itt olvashatja